Vzdělávání pro seniory, školní rok 2018/2019

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově připravila pro seniory na školní rok 2018/2019 tyto vzdělávací aktivity:

Univerzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov, druhý tříletý cyklus

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku:

 • představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času;
 • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
 • zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
 • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
 • eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti;
 • má především charakter „společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Přihlášky ke studiu:

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov je určeno lidem od 50 let. Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky. Délka studia je 3 roky (6 semestrů).

Studijní poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr pro držitele platného průkazu do KKD ve Vyškově, 500 Kč za jeden semestr pro ostatní zájemce. Při zápisu do prvního semestru hradí posluchač ještě 70 Kč za Výkaz o studiu (index). Poplatky se hradí v září, v den zápisu. Přesný termín bude oznámen přihlášeným studentům.

Studium lze zahájit pouze v září 2018.

 

Uchazeči mohou odevzdávat přihlášky ke studiu do 31. července 2018 na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz, poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, U3V, Nádražní 4, 682 01 Vyškov nebo osobně tamtéž.  Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči vyrozumění o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu na U3V – pouze e-mailem. Zápisem
a uhrazením administrativních a registračních poplatků se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V. Doklad o této skutečnosti obdrží při slavnostní imatrikulaci.

Přihlášku a informovaný souhlas si můžete vyzvednout osobně v KKD nebo stáhnout na konci tohoto článku.

Informace o studiu:

Výuka se realizuje ve velkém sále KKD, případě počítačové učebně a to dle rozvrhu, kde je uvedena doba její realizace. Obvyklý časový rámec přednášky je 90 minut (hodina a půl) a to zpravidla 9.30 – 11.00 h. bez přestávky. Na svoji výuku se dostavte nejpozději 15 minut před vlastním zahájením přednášky. Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 80% účast na prezenční výuce.

Na konci každého semestru odevzdávají všichni posluchači U3V tzv. evaluaci, písemné hodnocení uplynulého semestru. Zde se můžete svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru („co na srdci, to v evaluaci“). Písemná evaluace je pro nás cenným zdrojem informací, máte-li jakékoliv připomínky, nápady, podněty, přání – vše můžete zanést
do evaluace. Děkujeme Vám, že nám pomáháte i tímto způsobem zkvalitňovat výuku na U3V.

Evaluaci můžete psát na počítači, na psacím stroji, ale také v ruce. Obvyklý rozsah je asi
1-2 strany, ale nechceme Vás nikterak omezovat (na některých specializovaných bězích mohou být používány tzv. evaluační dotazníky, které následně vyplňujete). Pro zpracování písemné evaluace můžete využít např. zkouškové období, tedy dobu, kdy se nekoná prezenční výuka
na U3V. Zkouškové období je po tzv. zimním semestru v lednu a začátkem února, po letním semestru koncem května. Evaluace můžete odevzdat osobně v knihovně, nebo ji zaslat v elektronické formě na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz. Odevzdání evaluace je podmínkou
pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet se zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu). Odevzdání evaluace a získání zápočtu je Vaší studijní povinností. Během tříletého studia by tedy měli posluchači U3V napsat celkem 6 evaluací a získat tak 6 zápočtů.

V průběhu svého řádného studia by měli posluchači U3V absolvovat také jedno kolokvium.  Kolokvium je určitý druh ověření znalostí či dovedností. Může mít písemnou podobu (např. zpracování eseje na stanovené téma), případně může probíhat formou diskuse
či písemného testu. Požadavky na kolokvium (jeho podobu a témata ke zpracování či diskusi) stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Také lektoři jednotlivých přednášek mohou nabídnout svoje témata. Tento druh zkoušky se hodnotí pouze slovně: splnil/nesplnil. Hodnotitel může případně připojit krátký komentář. Kompetentní k udělení kolokvia posluchačům U3V
je garant daného specializovaného běhu nebo pověřený pracovník U3V.

Pokud se jedná o písemnou práci jako podklad ke kolokviu, doporučujeme posluchačům pro její zpracování zkouškové období, případně prázdniny. Výhodou písemných kolokvií je to,
že posluchači mohou na svém tématu pracovat svým tempem a tak dlouho, jak chtějí nebo potřebují. Krajní termín pro odevzdání kolokvia je pro absolventské ročníky (tedy posluchače
ve 3. ročníku studia) 30. duben.

Připomínáme, že posluchači mohou při práci na kolokviu využít taktéž služeb Knihovny Karla Dvořáčka, pokud si vyřídili členský průkaz. Získání kolokvia je podmínkou řádného ukončení studia U3V. Za dobu svého studia vykonávají posluchači U3V pouze jedno kolokvium.

Na konci studia (na konci letního semestru ve 3. ročníku U3V) bude provedena kontrola splněných studijních povinností. Záznamy o plnění studijních povinností jsou vedeny v indexu (výkazu o řádném studiu). Zápisy do U3V je oprávněn provádět pracovník U3V, garant specializovaného běhu, případně jím pověřený pracovník. Kontrolu splněných povinností provádí pracovníci U3V. Pokud jste splnili všechny studijní požadavky a řádně tak ukončili své studium, budete pozváni na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získáte osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti pro Vás jistě bude největším oceněním Vašeho studijního snažení.

Plánovaný obsah tříletého studijního období:

 1. semestr, zimní 2018: My – lidé a příroda
 2. semestr, letní 2019: Historie a archeologie
 3. semestr, zimní 2019: Společenské vědy
 4. semestr, letní 2020: Kapitoly z humanitních věd
 5. semestr, zimní 2020: Pohyb – cesta za zdravím
 6. semestr, letní 2021: Kultura v minulosti a přítomnosti

Změna obsahu případně termínu vyhrazena.

 

Virtuální Univerzita třetího věku

Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště. Neváhejte a přijďte mezi nás!

V zimním semestru 2018/2019 otevíráme pro posluchače téma České dějiny a jejich souvislosti II.

Semestrální téma má šest přednášek. Koná se zpravidla 2x měsíčně ve středu, 9.30 – 11 h. První přednáška se koná ve středu 3. října 2018. Studijní poplatek, splatný při osobním podání přihlášky v knihovně, činí 350 Kč. Všeobecné informace k VU3V najdete na Portále vzdělávání seniorů.

Přihlášky a platby ke studiu VU3V přijímáme od 8. srpna do 14. září 2018 v přízemí,
v Referenčním odd. KKD. Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Noví studenti mohou zhlédnout první přednášku zdarma a až poté se rozhodnout ke studiu. Studijní poplatek je v tomto případě splatný v den konání první přednášky.

 

Další pravidelné vzdělávací akce:

Angličtina pro seniory

Angličtina pro začátečníky (září – leden)
Témata: rodina, každodenní život, volný čas, domácnost, nakupování
Gramatika: sloveso být, zájmena, číslovky, množné číslo, přítomný čas.

Angličtina pro začátečníky II (únor – červen)
Témata: jídlo, povolání, město, u lékaře, dovolená
Gramatika: sloveso can a should, minulý čas, vyjádření budoucnosti.

Lektorka Barbora Sedláčková. Cena 100 Kč za lekci. Délka lekce 60 minut, každé pondělí
v 10 – 11 h. Minimální počet studentů je 5, maximální 10.

Kurz se platí měsíčně. První lekce 10. 9. 2018.
Přihlášky a platby přijímáme od 8. srpna 2018 v přízemí, v Referenčním odd. KKD.
Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

 

Hrátky s pamětí pro seniory

Zpravidla dvě středy v měsíci, 9.00 – 11.00 h., cena za celoroční permanentku (září 2018 – květen 2019) činí 500 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 600 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Přihlášky a platby přijímáme od 8. srpna 2018 v přízemí,
v Referenčním odd. KKD. Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

 

Internetová školička pro seniory začátečníky/pokročilé

Zpravidla každé úterý 9.00 – 11.00 h., 4 lekce, cena kurzu 200 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 300 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Počet míst omezen na 8 osob v jednom kurzu. Obsah a termíny kurzů budou vyhlašovány podle aktuálního zájmu.
Zájemci o IŠ pro seniory začátečníky/pokročilé se hlásí v Referenčním odd. KKD.
Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

 

Dotazy zodpovíme osobně v Referenčním odd., nebo pište organizátorce vzdělávání v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově Zdeňce Adlerové, e-mail adlerova@kkdvyskov.cz.

Ve Vyškově 11. června 2018

Zdeňka Adlerová
PR, organizace aktivit
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

Vzdělávací aktivity pro seniory 2018/2019 ke stažení a tisku v pdf

Přihláška k U3V Univerzita Palackého Olomouc, pobočka KKD Vyškov

Souhlas se zpracováním osobních údajů – U3V UPOL