Regionální služby a legislativa

Regionální služby:

Bezúplatné poskytování služeb knihovnám prostřednictvím regionálních funkcí, které jsou evidované na Ministerstvu kultury České republiky a mají uzavřenou s Knihovnou Karla Dvořáčka Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb, v následujícím rozsahu:

1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (statistika výpůjček; výpůjční protokol; evidence: knih, časopisů, čtenářů; odpisy knih; uspořádání knih; zpracování grantů; knihovní systémy a připojení na Internet; zpracování vzorových zřizovacích listin a knihovních řádů; sledování legislativních změn v oboru, rozbory za region apod.).

2. Statistika knihovnických činností (zpracování statistiky za region včetně poradenské činnosti při zpracování výkazů knihoven).

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady (včetně individuálního proškolování na práci s PC, Internetem, databázemi, multimédii, s knihovním systémem Rapid Library a Advanced Rapid Library).

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce (knihovní fond, který bude knihovnám zapůjčen na určenou dobu k obohacení vlastního fondu).

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.

6. Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků obce.

7. Částečně servis informačních a komunikačních technologií (instalace upgrade, poskytování databáze knihovního fondu KKD pro retrospektivní zpracování fondu a prostřednictvím on-line katalogu KKD vystavení katalogu knihovnám, které využívají regionální funkce.

Legislativa:

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy
Výklad Ministerstva kultury ke knihovnímu zákonu č. 257/2001 Sb., který se týká ustanovení § 4, odst. 1, pism. d)
Výklad Ministerstva kultury ke knihovnímu zákonu č. 257/2001 Sb., který se týká ustanovení §16 o revizi a evidenci knihovních fondů
Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb. kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 Sb.
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů týkající se rozsahu osobních údajů v evidencích knihoven ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb.(NKP)
Zákon 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Příklad Zřizovací listiny knihovny – organizační složky obce