Univerzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov

u3vupollogoKnihovna Karla Dvořáčka otevírá od akademického roku 2015/2016 pobočku Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům (nad 50 let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku:

* představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času;
* podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
* zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
* podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
* eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti;
* má především charakter „společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Přihlášky ke studiu:

Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov je určeno lidem od 50 let. Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky. Délka studia je 3 roky (6 semestrů). Nedílnou součástí je také slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů, která se uskuteční v KKD v září 2015 – termín bude upřesněn.

Studijní poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov, 500 Kč za jeden semestr pro ostatní zájemce. Při zápisu do prvního semestru hradí posluchač ještě 70 Kč za Výkaz o studiu (index). Poplatky se hradí v den zápisu, jehož termín bude upřesněn. Studium lze zahájit pouze v září. Jednorázové vstupné nelze.

Uchazeči mohou odevzdávat přihlášky ke studiu do 31. července 2015 na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz, poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, U3V, Nádražní 4, 682 01 Vyškov nebo osobně tamtéž.  Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči vyrozumění o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu na U3V – pouze e-mailem. Zápisem a uhrazením administrativních a registračních poplatků se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V. Doklad o této skutečnosti obdrží při slavnostní imatrikulaci. Informace o termínu a průběhu imatrikulace získají posluchači u zápisu.

Přihlášku a informovaný souhlas si můžete vyzvednout osobně v KKD nebo stáhnout z www.kkdvyskov.cz, sekce Kurzy a výuka. V této sekci najdete další podrobné informace ke studiu.

Informace o studiu:

Výuka se realizuje ve velkém sále KKD Vyškov, případě počítačové učebně a to dle rozvrhu, kde je uvedena doba její realizace. Obvyklý časový rámec přednášky je 90 minut (hodina a půl) a to zpravidla 9.30 – 11.00 hod. bez přestávky. Na svoji výuku se dostavte nejpozději 15 minut před vlastním zahájením přednášky. Před každou přednáškou se podepište do prezenční listiny. Podmínkou řádného studia na U3V je alespoň 80% účast na prezenční výuce.

Na konci každého semestru odevzdávají všichni posluchači U3V tzv. evaluaci, písemné hodnocení uplynulého semestru. Zde se můžete svobodně vyjádřit k organizaci, obsahu i formě proběhlého semestru („co na srdci, to v evaluaci“). Písemná evaluace je pro nás cenným zdrojem informací, máte-li jakékoliv připomínky, nápady, podněty, přání – vše můžete zanést do evaluace. Děkujeme Vám, že nám pomáháte i tímto způsobem zkvalitňovat výuku na U3V.

Evaluaci můžete psát na počítači, na psacím stroji, ale také v ruce. Obvyklý rozsah je asi 1-2 strany, ale nechceme Vás nikterak omezovat. (Na některých specializovaných bězích mohou být používány tzv. evaluační dotazníky, které následně vyplňujete.) Pro zpracování písemné evaluace můžete využít např. zkouškové období, tedy dobu, kdy se nekoná prezenční výuka na U3V. Zkouškové období je po tzv. zimním semestru v lednu a začátkem února, po letním semestru koncem května a v červnu. Evaluace můžete osobně odevzdat osobně nejpozději při zápisu do dalšího semestru (za 6. semestr do 31. května) nebo ji v tomtéž termínu zaslat v elektronické formě na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz. Odevzdání evaluace je podmínkou pro udělení zápočtu za příslušný semestr. Zápočet se zapisuje do indexu (výkazu o řádném studiu). Odevzdání evaluace a získání zápočtu je Vaší studijní povinností. Během tříletého studia by tedy měli posluchači U3V napsat celkem 6 evaluací a získat tak 6 zápočtů.

V průběhu svého řádného studia by měli posluchači U3V absolvovat také jedno kolokvium.  Kolokvium je určitý druh ověření znalostí či dovedností. Může mít písemnou podobu (např. zpracování eseje na stanovené téma), případně může probíhat formou diskuse či písemného testu. Požadavky na kolokvium (jeho podobu a témata ke zpracování či diskusi) stanovuje garant příslušného specializovaného běhu. Také lektoři jednotlivých přednášek mohou nabídnout svoje témata. Tento druh zkoušky se hodnotí pouze slovně: splnil/nesplnil. Hodnotitel může případně připojit krátký komentář. Kompetentní k udělení kolokvia posluchačům U3V je garant daného specializovaného běhu nebo pověřený pracovník U3V.

Pokud se jedná o písemnou práci jako podklad ke kolokviu, doporučujeme posluchačům pro její zpracování zkouškové období, případně prázdniny. Výhodou písemných kolokvií je to, že posluchači mohou na svém tématu pracovat svým tempem a tak dlouho, jak chtějí nebo potřebují. Krajní termín pro odevzdání kolokvia je pro absolventské ročníky (tedy posluchače ve 3. ročníku studia) 30. duben.

Připomínáme, že posluchači mohou při práci na kolokviu využít taktéž služeb Knihovny Karla Dvořáčka, pokud si vyřídili členský průkaz. Získání kolokvia je podmínkou řádného ukončení studia U3V. Za dobu svého studia vykonávají posluchači U3V pouze jedno kolokvium.

Na konci studia (na konci letního semestru ve 3. ročníku U3V) bude provedena kontrola splněných studijních povinností. Záznamy o plnění studijních povinností jsou vedeny v indexu (výkazu o řádném studiu). Zápisy do U3V je oprávněn provádět pracovník U3V, garant specializovaného běhu, případně jím pověřený pracovník. Kontrolu splněných povinností provádí pracovníci U3V. Pokud jste splnili všechny studijní požadavky a řádně tak ukončili své studium, budete pozváni na slavnostní vyřazení absolventů U3V, tzv. promoci, kde získáte osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v programu U3V. Účast na této krásné slavnosti pro Vás jistě bude největším oceněním Vašeho studijního snažení.

Plánovaný obsah studia prvního tříletého studijního období:

1. semestr, zimní 2015: Člověk ve zdraví a nemoci
2. semestr, letní 2016: Světová náboženství
3. semestr, zimní 2016: Kapitoly z humanitních věd
4. semestr, letní 2017: My – lidé a příroda
5. semestr, zimní 2017: Společenské vědy
6. semestr, letní 2018: Kultura v minulosti a přítomnosti

Změna vyhrazena.

Rozvrh 1. semestru Člověk ve zdraví a nemoci:

1. přednáška 24. 9. 2015 v 9.30 hod., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., UPOL
Komunikace a psychologie ve zdravotnictví

2. přednáška 8. 10. v 9.30 hod., CenPreMed Brno
Zdraví – základní faktor kvality života

3. přednáška 22. 10. v 9.30 hod., CenPreMed Brno
Oxid dusnatý – molekula zdraví

4. přednáška 5. 11. v 9.30 hod., CenPreMed Brno
Civilizační choroby – diabetes mellitus a jak jim čelit

5. přednáška 19. 11. v 9.30 hod., CenPreMed Brno
Biochemické zdraví a jak k němu dospět

6. přednáška 3. 12. v 9.30 hod., CenPreMed Brno
Informace a dezinformace v cestě za zdravím

Změna vyhrazena.

V rámci 2. přednášky budou zájemci z řad posluchačů změřeni na přístroji QTHP (kardiovaskulární oscilometr).

Součástí Univerzity 3. věku jsou dále tyto kurzy:

Hrátky s pamětí pro seniory
Zpravidla první středa v měsíci, 9.30 – 11 hod., 10 lekcí, cena za celoroční permanentku 200 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 400 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné 50 Kč. Počet míst omezen na 20 osob. Účast na případných doplňkových akcích tohoto kurzu je zajištěna pouze držitelům permanentek. Přihlášky a platby přijímáme od 17. srpna do 30. září 2015 v přízemí, v referenčním odd. KKD.

Internetová školička pro seniory začátečníky/pokročilé
Zpravidla každé úterý 9.30 – 11.00 hod., 8 lekcí, cena kurzu 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 600 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné nelze. Počet míst omezen na 8 osob v jednom kurzu. Kurzy budou vyhlašovány podle aktuálního zájmu. Předpokládané zahájení prvního kurzu v říjnu 2015, druhého kurzu v lednu 2016.

Veškeré informace, dotazy, požadavky, přání a stížnosti adresujte prosím na  organizátorku vzdělávání v KKD Vyškov Zdeňku Adlerovou, e-mail adlerova@kkdvyskov.cz.

Přílohy:

Přihláška ke studiu – Univerzita 3. věku Univerzity Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov v doc.

Informovaný souhlas v doc.

Vzor osnovy písemné práce v doc.