Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Knihovna Karla Dvořáčka v loňském roce uspěla v dotačním řízení Nadace OSF s projektem „Mysleme! Mysleme kriticky!“, který byl zaměřen na mediální vzdělávání.

Informace se na nás hrnou z mnoha stran a velmi často se mezi relevantní zprávy ukryjí i dezinformace a hoaxy. Rozpoznáme je? Podle výzkumu společnosti STEM/MARK to dokáže pouze čtvrtina dospělé populace.

Proto jsme letos vyškovské veřejnosti – studentům, pedagogům, seniorům i všem, kdo se o svou mediální gramotnost zajímají – nabídli soubor přednášek, kurzů a her, který dospělým i mládeži přiblížil tuto problematiku tradičními, ale také kreativními metodami s praktickými ukázkami.

Dříve, než jsme začali vzdělávat naše návštěvníky, zúčastnili jsme se – knihovníci a knihovnice z Vyškova a vyškovského regionu – webináře na téma mediální, informační a digitální gramotnost pod vedením předsedkyně spolku Fakescape! Terezy Kráčmarové. Hovořila nejen o dopadu dezinformací, ale seznámila nás také s možnostmi jak si ověřit pravdivost výroku i pravost fotografie.

„Fake news“ jsou nejvíce ohrožení lidé starší 60 let. Naše první aktivita tedy mířila na seniory. Ve čtyřech lekcích je Jan Řezníček, DiS. z KKD seznámil s tím, jak vyhledávat pravdivé informace, poznat podvodné e-maily a hoaxy, co je typické pro fake news a dezinformace a jak si ověřit důvěryhodnost internetových zpráv. Z ohlasů na tento kurz nás mimo jiné potěšil tento: „Jsem moc ráda, že jsem se mohla kurzu zúčastnit, protože k mnoha informacím bych se jinak asi těžko dostala. Bylo výborné, že jsme si mohli vyhledávání informací vyzkoušet.“

Moderní datová a informační společnost si žádá nové gramotnosti. Jednou z nich je gramotnost vizualizační, která nám umožňuje efektivně interpretovat a chápat vizualizovaná data: různé grafy a diagramy, se kterými se stále častěji setkáváme v každodenním životě, v médiích i v práci. Proto se Mgr. Tomáš Marek, odborný pracovník na KISK FF MUNI, ve svém webináři pro pedagogy zaměřil nejen na obsah vizualizační gramotnosti (tj. co bychom měli předávat za dovednosti a znalosti), ale mluvil také o cestách, jak tyto schopnosti u studentů smysluplně rozvíjet.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na studenty našich dvou středních škol: Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov. Mgr. Tomáš Marek pro ně připravil seminář s názvem Data, grafy, kouzla: jak (ne)manipulovat.

Z reflexí studentů vybíráme:
„Líbilo se mi, jak se (přednášející) snažil co nejvíce napojit na nás a pochopit naše názory a poznatky.“
„Bezpochyby si teď budu dávat větší pozor, čemu věřit, a než tomu uvěřím, tak to pořádně zkontroluji, jestli tam není schovaná nějaká tajná manipulace.“
„Díky přednášce vím, že informace mám ověřit z minimálně dalších dvou zdrojů.“
„Netušil jsem, že se takovéto věci dějí.“
„Velmi si cením informací, které jsme dnes získali. Myslím, že je využiji.“

Dostali jsme také ohlasy pedagogů:
„Žáci si představovali, že jdou do knihovny na nějakou přednášku o knize, to bylo jejich očekávání od knihovny jakožto instituce, ale poté mi sdělili, že byli překvapeni, že se uvnitř knihovny řeší mnohem širší problematika. Z reakcí studentů soudím, že to byla pro ně zajímavá zkušenost, a navíc i prezentace pana lektora byla pro ně atraktivní.“ 

„Přednáška k mediální gramotnosti zaměřená na vizualizaci dat prostřednictvím různých typů grafů byla velmi erudovaně, avšak věku přiměřeně zpracována. Lektor používal řadu praktických ukázek, vše bylo názorně demonstrováno a studenti mohli sami zúročit, co již o vizualizaci a tvorbě grafů vědí. Zároveň si mohli uvědomit, jak mohou být vizualizace manipulativní a jak je důležité být v tomto ohledu obezřetní. Studenti byli celou dobu adekvátně zapojováni a motivováni, mohli se v průběhu přednášky na cokoliv zeptat a lektor s nimi navázal velmi partnerský vztah. Velmi pozitivně hodnotím také připravenost pana Marka a jeho verbální projev i celkové vystupování.“

Grafy a diagramy nám pomáhají lépe porozumět statistikám a datům. Zvláště v době koronavirové krize se na nás různé grafy valily ze všech stran a ne vždy nám říkaly celou pravdu - s grafy se dá totiž velmi efektivně kouzlit. V rámci semináře pro veřejnost Mgr. Tomáš Marek seznámil přítomné se základními způsoby manipulace grafů a zdůraznil, na co si dávat pozor.

Poslední aktivitou projektu je úniková hra Na vlnách dat. Studenti a žáci si v jejím průběhu prakticky vyzkoušeli vyhledávání informací a obsahů, porozumění všem jejich významům, své schopnosti sdělení analyzovat a porovnávat s dosavadními zkušenostmi, schopnost kriticky hodnotit. Vzhledem k její realizaci v KKD hra současně prohlubuje čtenářskou gramotnost a účastníci se seznámí s prostorem knihovny a aktivitami věnovanými této cílové skupině.

Výsledky jednotlivých týmů ukázaly rozdílnou úroveň mediální gramotnosti, což je vzhledem k zaměření obou škol pochopitelné. Zatímco gymnazistům nečinily zadání a pohyb v prostoru KKD výraznější potíže, pro řadu žáků a studentů SOŠ a SOU to byla první návštěva knihovny. Přesto se snažili zadané úkoly co nejlépe splnit.

Potenciál této hry jsme využili k nabídce k prázdninové účasti široké veřejnosti. Přijďte si do knihovny vyzkoušet své schopnosti orientace v záplavě dezinformací. Více informací na webu knihovny nebo na sramkova@kkdvyskov.cz.

Fotogalerie


Mysleme! Mysleme kriticky!