Knihovní řád

Hlava I. Základní ustanovení
Hlava II. Vymezení základních pojmů
Hlava III. Služby uživatelům
Hlava IV. Základní povinnosti uživatelů
Hlava V. Služby určené registrovanému čtenáři
Hlava VI. Registrace čtenáře
Hlava VII. Ochrana osobních údajů
Hlava VIII. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz
Hlava IX. Prezenční výpůjčka
Hlava X. Absenční výpůjčka
Hlava XI. Společná ustanovení o výpůjčkách
Hlava XII. Reklamační řád
Hlava XIII. Dluh čtenáře
Hlava XIV. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn
Hlava XV. Výjimky z knihovního řádu
Hlava XVI. Ustanovení přechodná a závěrečná

Příloha knihovního řádu KKD (Ceník)

Knihovní řád Knihovny Karla Dvořáčka účinný od 25. května 2018

Hlava I

Základní ustanovení

čl. 1
(1) Knihovna Karla Dvořáčka (dále též jen KKD) je zřízena jako příspěvková organizace města Zřizovací listinou KKD přijatou zastupitelstvem  města Vyškov na základě usnesení č. XIV. ZM/1879 – 05 ze dne 28. 6. 2005 v souladu s  § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění, podle § 27 ) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

(2) KKD je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1190/2002. KKD je pověřena výkonem regionálních funkcí krajskou knihovnou pro Jihomoravský kraj ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené.

čl. 2
(1) KKD poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního zákona v síti veřejných knihoven okresu Vyškov.

čl. 3
(1) Knihovní řád KKD (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž KKD poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2) Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona a dále podle čl. III. odst. 13 zřizovací listiny ředitel KKD.

Hlava II

Vymezení základních pojmů

čl. 4

(1) KKD je automatizovaná knihovna, která vede evidenci výpůjček a čtenářů prostředky výpočetní techniky.

(2) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.

(3) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které KKD zpřístupňuje svým uživatelům.

(4) Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.

(5) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované KKD, a to jak osobně, tak prostřednictvím Internetu, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(6) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s KKD do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu KKD umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále.

(7) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu KKD poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

(8) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá KKD výslovné svolení (podle ustanovení čl. 36), aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny.

(9) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví KKD při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

(10) Finanční konto nezúročitelné slouží k bezhotovostní platbě předplacených služeb a dluhů registrovaného čtenáře.

Hlava III

Služby uživatelům

čl. 5
(1) KKD poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) KKD umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knihovního fondu.

(3) KKD umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku KKD a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů KKD.

(4) KKD za úhradu stanovenou v čl. V Přílohy knihovního řádu umožňuje z fondu KKD zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30 autorského zákona.

(5) KKD pro veřejnost pořádá knihovnicko-informační lekce a další výchovné, vzdělávací a kulturní akce apod.

(6) Některé služby KKD nejsou dostupné v neautomatizovaných knihovnách (pobočkách).

(7) KKD informuje o svých službách na internetové adrese www.kkdvyskov.cz a prostorách knihovny a ve všech svých neautomatizovaných knihovnách (pobočkách).

(8) Nad rámec dosavadních služeb KKD může experimentálně poskytovat nové služby. KKD si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které KKD pro tuto službu předem stanoví.

(9) KKD může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou KKD nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb KKD nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

Hlava IV

Základní povinnosti uživatelů

čl. 6
(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby KKD uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním KKD, a způsobem, který není na újmu činnosti KKD a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb KKD. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením.

(5) Při práci s výpočetní technikou, s audiovizuálním, reprografickým a jiným technickým zařízením KKD je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a       u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců KKD. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(6) Ředitel KKD může vydat návštěvní řád knihovny, který upraví podrobněji pravidla provozu vyplývající ze specifických podmínek knihovny.

(7) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

čl. 7
Údaje o pobytu uživatele v knihovně
(1) Pobyt uživatelů KKD sleduje a zaznamenává kamerový systém ve všech prostorách knihovny s výjimkou sociálních zařízení; tato skutečnost je při vstupu do budovy zřetelně označena. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním a obrazovým zaznamenáváním svého pobytu (dále jen záznam pobytu).

(2) Záznamy pobytu KKD pořizuje pouze za účelem zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být jiné osobě nebo veřejnému úřadu zpřístupněny, v jeho prospěch užity a předány jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu, pokud nemohou sloužit účelu podle odst. (2), KKD likviduje do 14 dnů od jejich pořízení. Mohou-li však záznamy tomuto účelu sloužit, KKD je likviduje, jakmile již nejsou potřebné.

(5) KKD pořizuje fotografickou dokumentaci z pořádaných akcí, na které mohou být zachyceni náhodní návštěvníci knihovny, pouze pro účely dokumentační a prezentační. Zveřejňuje ji na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu, nástěnkách v prostorách knihovny a v tištěných informačních materiálech.

čl. 8
(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

(3) Uživatel je na výzvu zaměstnance KKD povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky (dle zákona č.141/1961 Sb.,§ 76,       odst.1 – 4).

Hlava V

Služby určené registrovanému čtenáři

čl. 9
(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 11:

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky podle čl. 42 až čl. 44.

(5) Registrovaný čtenář má právo na blokování knihovní jednotky podle čl. 41.

(6) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku KKD k vymezeným účelům, zejména k přístupu k Internetu, využívání CD-ROM a databází, či poslechu zvukových dokumentů KKD.

(7) Služby vyjmenované v odstavci (6) KKD poskytuje jen v některých knihovnách. V některých případech si tyto služby může čtenář předem rezervovat na určitou dobu.

(8) KKD může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po Internetu.

čl. 10
(1) Ředitel KKD může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitel tak rozhodne, pokud čtenář:

a) spáchá trestný čin proti zájmům KKD,
b) dluží alespoň 10 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo
c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

čl. 11
Meziknihovní výpůjční služby
(1) Čtenář registrovaný v automatizované knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi KKD a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. za úhradu stanovenou v čl. VII přílohy knihovního řádu. Tato služba je poskytována na vybraném pracovišti.

čl. 12
Přístup ke čtenářskému kontu
(1) Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(2) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně KKD.

čl. 13
Přístup ke čtenářskému kontu v automatizované knihovně
(1) Čtenář registrovaný v automatizovaných knihovnách má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu na internetové adrese www.kkdvyskov.cz.

(2) Čtenář registrovaný v automatizované knihovně musí přístup na své čtenářské konto chránit heslem. Zadat heslo si čtenář může pouze osobně v automatizované knihovně.

(3) Čtenář registrovaný v automatizovaných knihovnách nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům KKD, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

Hlava VI

Registrace čtenáře

čl. 14
Registrace čtenáře věku alespoň 15 let
(1) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) sdělí osobní data a požádá KKD o registraci. Předloženou přihlášku potvrdí svým podpisem. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, který tuto skutečnost doloží:
a) občanským průkazem,
b) průkazem o povolení k pobytu,
c) průkazem o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství,
d) průkazem žadatele o udělení azylu,
e) průkazem povolení k pobytu azylanta,
f) diplomatickým pasem nebo
g) jiným dokladem vydaným Českou republikou, který dokládá, že žadatel získal právo k pobytu v České republice na dobu alespoň šesti měsíců.

(3) Za žadatele může jednat osoba na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem, totožnosti

(4) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

čl. 15
Registrace čtenáře věku alespoň 15 let s peněžitou kaucí
(1) Registrovaným čtenářem se může stát i žadatel nesplňující podmínky čl. 14 odst. (2), který prokáže svou totožnost a složí nezúročitelnou peněžitou kauci, jejíž výši stanoví čl. III přílohy knihovního řádu.

(2) KKD je oprávněna kauci použít k uhrazení případných dluhů čtenáře vůči KKD. Dokud kauce nebude doplněna na původní výši, KKD smí čtenářova práva zablokovat (čl. 28).

(3) Pokud KKD zruší registraci čtenáře podle čl. 30 a čl. 26 odst. (2), vrátí kauci čtenáři. KKD je v takovém případě povinna kauci vrátit do tří pracovních dnů.

(4) Pokud KKD zruší registraci čtenáře podle čl. 30 a čl. 26 odst. (3), pokusí se složenou kauci čtenáři poukázat na bankovní účet, který k tomu určil. Náklady na vrácení kauce jdou k tíži čtenáře. Pokud vrácení není možné z důvodů na straně čtenáře, zejména proto, že účet zanikl, propadne zbytek kauce ve prospěch KKD.

(5) Pokud pominou důvody pro složení kauce, může čtenář požádat o vrácení kauce, aniž by tím byla ukončena jeho registrace.

(6) Důvody pro složení kauce pominou též, pokud čtenář po dobu alespoň jednoho roku řádně plní své závazky vůči KKD, zejména mu nebyla z důvodu jeho prodlení odeslána předžalobní výzva.

čl. 16
Registrace čtenáře věku alespoň 15 let s ručitelem
(1) Registrovaným čtenářem se může stát i žadatel nesplňující podmínky čl. 14 odst. (2), pokud se za splnění jeho závazků vůči KKD písemně zaručí jiná osoba (ručitel).

(2) Pokud pominou důvody pro ručení, může ručitel požádat KKD o zrušení svého závazku, aniž by tím byla ukončena čtenářova registrace.

(3) Důvody pro ručení pominou též, pokud čtenář po dobu alespoň jednoho roku řádně plní své závazky vůči KKD, zejména mu nebyla z důvodu jeho prodlení odeslána předžalobní výzva.

čl. 17
Registrace čtenáře mladšího 15 let
(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá KKD o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

(3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

čl. 18
Společné ustanovení k ručitelům podle čl. 16 a čl. 17

(1) Ručitel, který je fyzickou osobou, musí být zletilý, být plně způsobilý k právním úkonům a současně splňovat podmínky pro zápis za čtenáře KKD.

(2) Ručitel, který je právnickou osobou, musí splňovat podmínky čl. 19 odst.(1).

(3) Ručitel musí být registraci osobně přítomen, prokázat svou totožnost a ručitelské prohlášení podepsat v přítomnosti zaměstnance KKD.

(4) Osobní přítomnost ručitele není nutná, pokud jeho podpis pod zárukou za splnění závazků žadatele o registraci bude úředně ověřen a žadatel prokáže, že ručitel splňuje podmínky odst. (1) nebo (2), např. předložením občanského průkazu ručitele.

(5) Ručitel žadatele mladšího 15 let též nemusí být osobně přítomen, pokud je zároveň jeho zákonným zástupcem a žadatel při registraci hodnověrně prokáže svou totožnost zpravidla průkazem obsahujícím jméno, příjmení, datum narození a fotografii.

čl. 19
Registrace právnické osoby
(1) Právnická osoba se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnou v České republice požádá KKD o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které KKD vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby KKD vydala čtenářský průkaz.

čl. 20
Společné ustanovení pro registraci všech osob

(1) KKD je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.

čl. 21
Vznik právního vztahu
(1) Právní vztah mezi KKD a žadatelem vznikne, jakmile KKD žadatelovu přihlášku přijme a vydá mu čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

čl. 22

(1) Registrace v automatizované knihovně je platná v KKD.
(2) Registrace v neautomatizované knihovně je platná pouze v této knihovně.

čl. 23
Více souběžných registrací
(1) Souběžné registrace v automatizovaných knihovnách nejsou přípustné.
(2) Souběžné registrace v téže neautomatizované knihovně nejsou přípustné.
(3) Souběžné registrace ve více neautomatizovaných knihovnách jsou přípustné.
(4) Souběžné registrace v automatizované knihovně a neautomatizované knihovně jsou přípustné.

Hlava VII

Ochrana osobních údajů

čl. 24
Zpracovávané osobní údaje
(1) KKD nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem. To neplatí ohledně údajů o pobytu v knihovně podle čl. 7.

(2) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a legislativou EU – nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018 – KKD zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) ochrany majetku KKD při prezenčních výpůjčkách z fondu mimo volný výběr a při absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích KKD, kteří tyto transakce provedli;
b) poskytování kvalitních služeb čtenářům a kontroly jakosti práce zaměstnanců KKD;
c) statistického hodnocení činnosti KKD;
d) naplnění povinností uložených KKD obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a následně Zřizovací listinou KKD přijatou zastupitelstvem Města Vyškov;
e) postupu při nevyžadování smluvní pokuty (čl. 61 odst. (5)), odpuštění dluhu (čl. 67) a udělení výjimky (čl. 71).

(3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho:

a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa pobytu na území ČR, jestliže jeho adresa trvalého pobytu je v zahraničí,
e) druh a číslo osobního dokladu a
f) stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

(5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:

a) korespondenční adresa,
b) e mailová adresa,
c) akademické tituly,
d) další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.),
e) údaje potřebné k využití slev z poplatku a
f) číslo účtu pro účel bezhotovostního platebního styku.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o:

a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech,
b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,
c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
d) blokaci nebo rezervaci knihovní jednotky,
e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu KKD prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, Internetu nebo služeb knihovníka,
f) upomínkové řízení,
g) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce a
h) odůvodnění žádosti čtenáře, aby KKD po něm nežádala smluvní pokutu (čl. 61 odst. (5)), aby mu odpustila dluh (čl. 67) nebo aby mu KKD udělila výjimku (čl. 71).

(9) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem, případně ručitelem a KKD, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

(10) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které KKD učinila vůči čtenáři či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv KKD a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

(11) Registrovaný čtenář jako subjekt osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému čtenáři na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti registrovaných čtenářů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti vedoucí Útvaru služeb.

čl. 25
Uchovávání osobních údajů
(1) Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele KKD uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou:

a) přihláška čtenáře,
b) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost, aby KKD po něm nežádala smluvní pokutu (čl. 61 odst. (5)), odpustila dluh (čl. 67) nebo udělila výjimku (čl. 71),
c) účetní a právní doklady a
d) v neautomatizovaných knihovnách též listiny obsahující služební údaje.

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele KKD uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 24 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání nejméně dva ochranné systémy.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele KKD uchovává na archivních médiích (CD-ROM apod.), která uchovávají stav databází uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu.

(6) KKD předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi (čl. 60 odst.(6) a čl. 66).

(7) Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných čtenářů v knihovním systému Advanced Rapid Library, který je provozován firmou Cosmotron Bohemia s.r.o. Knihovní systém je provozován formou hostingu a zpracovaná data jsou uložena na serveru této firmy. Osobní údaje, které knihovna zpracovává elektronicky, může na výslovnou žádost čtenáře, a po ověření jeho totožnosti, poslat jinému subjektu podle čtenářova přání.

čl. 26
Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) KKD zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá KKD vyplněnou podepsanou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Ručitel a zákonný zástupce čtenáře projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů svým podpisem pod svými osobními údaji, které uvedli na čtenářské přihlášce.

(2) Osobní údaje čtenáře KKD likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči KKD žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva a že proti němu KKD právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

(3) Osobní údaje čtenáře KKD likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období (čl. 30 odst. (2)) uplynul jeden rok a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči KKD.

(4) KKD nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele KKD podle čl. 10 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(5) Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře KKD likviduje spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(6) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje KKD její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(7) Čtenář, který vůči KKD nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, blokacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti KKD a výpůjčnímu protokolu KKD. Tyto údaje přitom musejí pocházet z kalendářního roku, od jehož konce uplynulo alespoň šest měsíců. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 52).

(8) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje KKD skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

(10) Osobní údaje zachycené na archivních médiích se likvidují blokací těchto údajů.

Hlava VIII

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz
čl. 27
Čtenářská práva a povinnosti
(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby KKD:
a) dodržovala knihovní řád,
b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,
c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen:
a) dodržovat knihovní řád,
b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem podle čl. 24 odst. 3 a
c) plnit včas a řádně všechny své závazky vůči KKD.

čl. 28
(1) KKD může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář KKD nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči KKD splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může KKD též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo KKD, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(3) Právo KKD zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

čl. 29
Čtenářský průkaz
(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem. Při využívání služeb po Internetu podle čl. 9 odst. (8) se čtenář prokazuje číslem čtenářského průkazu a heslem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři KKD poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, KKD je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení náhradního čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování. Pokud čtenář ohlášení ztráty průkazu provede telefonicky nebo jiným způsobem na dálku (např. e-mailem), je povinen bez zbytečného odkladu ještě ohlášení potvrdit při osobní návštěvě.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta v zápisném. Čtenář mladší 15 let čtenářský průkaz při registraci získá zdarma.

(6) Za vystavení náhradního průkazu čtenář zaplatí poplatek podle čl. IV přílohy knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více než třemi roky nebo čtenářského průkazu zcela popsaného záznamy o výpůjčkách v neautomatizované knihovně je zdarma.

čl. 30
Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv
(1) Čtenářská práva podle čl. 27 trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 26 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají v automatizovaných knihovnách jeden rok a v neautomatizovaných knihovnách jeden kalendářní rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení. Tato práva se prodlužují vždy o jedno registrační období. Při jejich prodloužení čtenář zaplatí poplatek za jedno registrační období (čl. 31 (3)) a dále též prokazuje svoji totožnost (čl. 32).

(3) Při prodlužování podle odst. (2) čtenář prokáže trvání nebo změnu svých identifikačních údajů, a to úředním dokladem nebo svým prohlášením. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

čl. 31
Zápisné a poplatek za registrační období
(1) Fyzická osoba, student, důchodce při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I Přílohy knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

(2) Čtenář mladší 15 let zápisné neplatí a poplatek za registrační období zaplatí ve výši uvedeném v čl. I Přílohy knihovního řádu.

(3) Při prodloužení čtenářských práv čtenář zaplatí poplatek za registrační období podle čl. II Přílohy knihovního řádu.

čl. 32
Prokazování totožnosti po registraci čtenáře
(1) KKD žádá ověření totožnosti čtenáře při:
a) prodloužení čtenářských práv,
b) odblokování čtenářských práv podle čl. 28 odst. (2),
c) změně údajů podle čl. 24 odst. (7),
d) žádosti o zdvojnásobení výpůjčních lhůt podle čl. 38 odst. (8),
e) zrušení hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,
f) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,
g) výpisu historie konta čtenáře,
h) vracení kauce,
i) vystavení duplikátu,
j) pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, KKD zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen,
k) vrácení finanční zálohy na předplacené služby.

(2) Totožnost čtenáře KKD ověřuje stejným způsobem jako při zápisu.

(3) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. 1 KKD ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby (čl. 19 odst. (1)).

(4) Ověření totožnosti čtenářova zástupce a ručitele žádá KKD vždy.

Hlava IX
Prezenční výpůjčka

čl. 33
Výpůjčka z volného výběru
(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.

čl. 34
Výpůjčka mimo volný výběr
(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje KKD pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

čl. 35
Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám
(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky čl. 36, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit:
a) jakmile ji nepotřebuje (viz též čl. 48 odst. (2)), nebo
b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

(3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu KKD nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční (čl. 36 odst. (1)).

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo odkud byla vypůjčena.

Hlava X

Absenční výpůjčka

čl. 36
Smlouva o absenční výpůjčce
(1) KKD se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) KKD uzavře pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři v automatizované knihovně je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do paměťových médií. Čtenáři poskytne KKD listinný výpis záznamů o jeho závazcích vůči KKD (výpis čtenářského konta) vždy, když o to požádá.

(4) Čtenáři v neautomatizované knihovně (pobočce) je proveden záznam o výpůjčce v listinné podobě umístěním knižního lístku do výpůjčního sáčku. KKD poskytne čtenáři do čtenářského průkazu zjednodušený záznam o jeho výpůjčkách.

čl. 37
(1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v té knihovně, kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby:
a) jakmile ji nepotřebuje (viz též čl. 48 odst. (2)), nebo
b) před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Výjimka z odst. (1) je stanovena v čl. 40.

(3) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.

(4) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

čl. 38
Výpůjční lhůta
(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Pro zvukové materiály je výpůjční lhůta:
a)     Gramofonové desky 1 týden,
b)     CD 2 dny.

(3) Pro periodika (kromě posledního čísla) je výpůjční lhůta 1 týden.

(4) Pro speciální dokumenty 1 měsíc.

(5) Pro ostatní knihovní jednotky činí výpůjční lhůta 1 měsíc.

(6) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany KKD předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(7) Již běžící výpůjční lhůtu KKD může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(8) Registrovaní čtenáři, kteří dosáhli věku 70 let anebo kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, mají právo, aby jim byla na jejich žádost přiznána výpůjční lhůta dvojnásobná než je obvyklá, a to pro všechny jejich budoucí absenční výpůjčky.

čl. 39
Prodlužování výpůjční lhůty
(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně.

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty.

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží vždy o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení(tj. s výhradou omezení v odst. (3), trvá výpůjční lhůta ode dne prodloužení stejnou dobu, jakou měla výpůjční doba původní, stanovená při výpůjčce).

(5) Výpůjčky uskutečněné v automatizovaných knihovnách se čtenáři prodlouží na požádání, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při návratu a uskutečnění nové absenční výpůjčky v automatizovaných knihovnách. Čtenář rovněž může o prodloužení výpůjček požádat osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem nebo prostřednictvím Internetu www.kkdvyskov.cz a kliknutím na KONTO s použitím svého hesla dle č .13 odst. 2. Čtenáři se prodlužují vždy všechny jeho výpůjčky, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(6) Čtenář neautomatizované knihovny může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně či telefonicky. Výpůjční lhůta nevrácené knihovní jednotky se rovněž na požádání prodlužuje při vrácení knihovní jednotky nebo při uskutečnění nové výpůjčky ve stejné knihovně. Čtenáři se prodlužují všechny jeho výpůjční lhůty z této knihovny, které je možné prodloužit.

(7) Čtenáři automatizované knihovny, který sdělí svou e-mailovou adresu, KKD bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. KKD tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. KKD z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

(8) Čtenáři automatizované knihovny, který sdělí své číslo mobilu, KKD za poplatek stanovený v čl. VI a X Přílohy knihovního řádu zasílá SMS zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. KKD tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. Nedoručení nebo pozdní vyzvednutí této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

čl. 40
Opětovná výpůjčka
(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty vrátit, a může si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 61). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek KKD se čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu z neautomatizované knihovny, může v průběhu výpůjční lhůty přinést do knihovny, v níž si ji vypůjčil, a ihned si ji znovu vypůjčit, pokud není rezervována jiným čtenářem.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) nebo (4) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

čl. 41
Blokování knihovní jednotky
(1) KKD odloží stranou k vypůjčení v rámci téhož provozního dne na žádost čtenáře jím zvolenou dostupnou knihovní jednotku (blokování) s výjimkou knihovních jednotek ve volném výběru určených pouze k prezenční výpůjčce.

(2) Žádost o blokování se uskutečňuje prostřednictvím e-mailu sluzby@kkdvyskov.cz nebo po telefonu do knihovny. Čtenář si půl hodiny po zadání požadavku ověří, zda blokace byla úspěšně provedena.

(3) Blokovat lze současně nejvýše tři knihovní jednotky.

(4) Blokování knihovní jednotky pro neregistrovaného uživatele se činí přiměřeně podle předchozích odstavců.

čl. 42
Rezervování knihovní jednotky
(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky, která je v dané knihovně vypůjčena jiným čtenářem, nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná.

(2) Rezervování provádí KKD na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat pouze osobně nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele. Zadat rezervaci není možné telefonicky. Rezervaci z fondu automatizované knihovny si čtenář též může zadat sám prostřednictvím Internetu nebo v knihovně prostřednictvím čtenářského počítače.

(3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit KKD náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v čl. VI Přílohy knihovního řádu.

(4) Neuvede-li čtenář jinak, má se za to, že má o rezervovanou knihovní jednotku zájem 5 měsíců. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).

(5) KKD může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle čl. 42 odst. (3). O zrušení rezervace KKD čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

čl. 43
(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace v automatizované knihovně uvědomí KKD čtenáře záznamem do čtenářského konta a dále případně i písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace (vyrozuměním v listinné podobě poštou, SMS anebo elektronicky).

(3) O splnění rezervace v příslušné neautomatizované knihovně se čtenář může informovat osobně a dále (pokud si to čtenář zvolil při zadání rezervace) jej pobočka KKD vyrozumí v listinné podobě poštou.

(4) KKD nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním KKD.

(5) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá dva týdny. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad KKD podle čl. 42 odst. (3).

(6) V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty podle odst. (5) o jeden týden.

(7) Čtenář v automatizované knihovně může předem pozastavit splnění rezervace, a to až do odvolání. Pozastavením rezervace neztrácí své pořadí. Pozastavení nebrání ve splnění rezervací jiných čtenářů.

čl. 44
(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(2) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklad KKD podle čl. 42 odst.(3).

čl. 45
Výpůjčka v jiné neautomatizované knihovně
(1) Čtenář registrovaný v neautomatizované knihovně si může vypůjčit knihovní jednotku i v neautomatizované knihovně, kde není registrován.

(2) Čtenář zde vyplní výpůjční formulář, prokáže svou totožnost a čtenářským průkazem doloží, že je registrovaným čtenářem neautomatizované knihovny.

(3) Výpůjčka v jiné neautomatizované knihovně se počítá do limitu uvedeného v čl. 51.

(4) Ustanovení tohoto článku neomezují možnost být souběžně registrovaným čtenářem několika neautomatizovaných knihoven.

Hlava XI

Společná ustanovení o výpůjčkách

čl. 46
(1) Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

čl. 47
(1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(3) Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

čl. 48
(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji:
a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,
b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám (s výjimkou podle odst.(2)).

(2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku:
a) užívat pro vlastní potřebu,
b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké.
Předáním knihovní jednotky se však uživatel vůči KKD nezbavuje povinností podle odst. (1), a to povinnosti knihovní jednotku včas a řádně vrátit apod.

čl. 49
Výpůjční limity v automatizovaných knihovnách
(1) V automatizované knihovně může mít registrovaný čtenář současně absenčně vypůjčeno nejvýše třicet knihovních jednotek.

(2) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše deset knihovních jednotek, které jsou zvukovým dokumentem nebo jazykovým kurzem. Čtenář věku alespoň 15 let od jehož registrace uplynul více než jeden rok, má právo žádat, aby tento limit byl zdvojnásoben.

(3) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1) a (2) snížené na polovinu. Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce a za písemně projeveného souhlasu čtenářova ručitele KKD snížení limitů neuplatní, případně v souladu s odst. (2) limity zdvojnásobí. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(4) Pokud KKD čtenáři odešle předžalobní výzvu (čl. 60 odst. (1)), zároveň sníží jeho výpůjční limity na polovinu a po dobu jednoho roku od splnění dluhu mu neumožní jejich zvýšení.

čl. 50
(1) Čtenář věku alespoň 15 let může jako součást ochrany před zneužitím svého čtenářského průkazu požádat KKD, aby snížila počet knihovních jednotek, které lze na tento průkaz současně vypůjčit. Obdobně je možné zvýšit tento počet zpět až na limitní hodnoty podle čl. 49.

čl. 51
Výpůjční limity v neautomatizovaných knihovnách
(1) V neautomatizované knihovně může mít registrovaný čtenář současně absenčně vypůjčeno dohromady nejvýše dvacet knihovních jednotek.

Hlava XII

Reklamační řád

čl. 52
(1) Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“):
a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu KKD poskytla,
b) s tím, že mu služba ze strany KKD poskytnuta nebyla, ač měla být,
c) s jednáním knihovníka, který službu jménem KKD poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo
d) s jakoukoliv další skutečností týkající se KKD, má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

čl. 53
Obsah reklamace
(1) Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má KKD odeslat vyřízení reklamace.

čl. 54
(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, KKD může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

čl. 55
Knihovna příslušná k podání reklamace
(1) Reklamace se podává v té knihovně:
a) ve které reklamovaná skutečnost nastala,
b) v níž vyšla najevo nebo
c) s jejíž činností přímo souvisí.

(2) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu reklamace@kkdvyskov.cz.

(3) Reklamace podané nepříslušné knihovně v jiné než písemné formě se nevyřizují. Stěžovatel se o tom vyrozumí.

čl. 56
Odpovědná osoba
(1) V knihovně musí být po celou provozní dobu přítomen vedoucí této knihovny, nebo jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

čl. 57
Lhůta a forma vyřízení reklamace
(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

čl. 58
Stížnost řediteli KKD
(1) Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli KKD. Stížnost se podává sekretariátu ředitele KKD.

Hlava XIII

Dluh čtenáře

čl. 59
Plnění dluhu
(1) Nepeněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, je nutno plnit v té knihovně, kde vznikl.

(2) Peněžitý dluh vzniklý v automatizované knihovně lze plnit jen v téže knihovně.

(3) Peněžitý dluh vzniklý v neautomatizované knihovně je nutno plnit v této knihovně.

(4) KKD může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého dluhu z finančního konta (čl.4, odst. 11). Výše finančního konta je stanovena v čl. XI Přílohy knihovního řádu.

(5) Po podání žaloby lze plnit dluh v knihovně nebo u příslušného právníka. Podmínky zpět vzetí žaloby čtenář vždy musí projednat s právním zástupcem knihovny.

(6) KKD je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

(7) KKD od čtenáře v automatizované knihovně může přijímat peněžité zálohy na jeho případné v budoucnu vzniklé peněžité dluhy. Složením zálohy na své finanční konto čtenář přijímá pravidla stanovená KKD pro jejich zřízení.

čl. 60
Prodlení se splněním dluhu
(1) Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, KKD má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, KKD má právo postupovat podle čl. 66.

(2) KKD čtenáře upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s KKD nezvolí korespondenční adresu (čl. 24 odst. (5) písm. a). Čtenář, který má trvalý pobyt v zahraničí, KKD upomíná na adresu v České republice (čl. 24 odst. (3,5) písm. e), a). Předžalobní výzvu posílá KKD jen na adresu trvalého pobytu čtenáře.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, KKD mu odesílá upomínky i předžalobní výzvu na adresu jeho zákonnému zástupci.

(4) Předžalobní výzvu KKD též odesílá čtenářovu ručiteli, a to na adresu jeho trvalého pobytu. Je-li zákonný zástupce a ručitel totožný, KKD předžalobní výzvu odesílá jen jednou.

(5) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji KKD odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

(6) Čtenář je povinen KKD nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví čl. X Přílohy knihovního řádu.

čl. 61
Zpozdné
(1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch KKD zaplatit smluvní pokutu (dále jen „zpozdné“). Tutéž povinnost má čtenář i v případě události podle čl. 64 odst. (1), a to až do uzavření dohody o způsobu náhrady škody (čl. 64 odst. (3)).

(2) Zpozdné se počítá ke každé výpůjčce zvlášť, a to za každý byť i započatý provozní den knihovny, v níž má být výpůjčka vrácena, a to až do jejího vrácení. Výši zpozdného za jeden den prodlení stanoví čl. IX Přílohy knihovního řádu.

(3) Zpozdné se počítá jen za první rok prodlení. Další postup KKD se řídí čl. 63 a čl. 66.

(4) Zpozdné je splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

(5) Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(6) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(7) Právem na zpozdné není dotčeno právo na náhradu škody.

čl. 62
Smluvní pokuta při prodlení s peněžitým dluhem
(1) Čtenář, který se ocitne v prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu, může zaplatit ve prospěch KKD smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý celý kalendářní měsíc prodlení. Pokuta se již neúročí.

čl. 63
Prodlení s vrácením delším než rok
(1) Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a KKD do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom KKD stanoví obdobně podle čl. 64 odst. (5) a (6).

čl. 64
Náhrada vypůjčené knihovní jednotky
(1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob.

(2) Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.

(3) Čtenář nahrazuje škodu podle své volby:
a) věcnou náhradou dle odst. 4 nebo
b) v penězích.
Na základě této volby uzavře KKD se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam, zejména není překážkou prodlení podle čl. 60 a práva KKD na zpozdné podle čl. 61.

(4) Věcná náhrada knihovní jednotky se plní náhradou téhož titulu. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě nákladů podle odst. (8) a (9).

(5) V penězích se škoda hradí minimálně paušální částkou stanovenou v čl. VIII písm. a), b) Přílohy knihovního řádu. Tato částka zahrnuje náklad KKD podle odst. (8) a (9) a může být několikanásobně navýšena dle odst. (6).

(6) Je-li skutečná škoda vyšší než paušální částka stanovená podle odst. 5, KKD má právo vedle paušální částky též žádat náhradu převyšující škody, což je nejméně dvojnásobek aktuální ceny. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody.

(7) V případě, že knihovní jednotka je něčím jiným než:
a)     knihou,
b)     časopisem nebo jinou knihovní jednotkou, která má charakter periodického tisku.
KKD žádá nahradit skutečnou škodu.

(8) Čtenář je povinen uhradit náklad KKD na knihařské a knihovnické zpracování, který je paušálně stanoven v čl. VIII písm. c) a d) Přílohy knihovního řádu. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečný náklad vyšší, KKD má právo vedle paušální částky též žádat převyšující náklad.

(9) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné náklady KKD na úkony související s likvidací škody.

čl. 65
Náhrada poškození knihovní jednotky
(1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčenou knihovní jednotku poškodí tak, že sice je dále použitelná, ale její užitná hodnota je podstatně snížena.

(2) Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.

(3) Škoda se stanoví paušální částkou podle čl. VIII písm. e) a f) přílohy knihovního řádu, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém případě KKD čtenáři vyčíslí výši škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne, není-li jiná dohoda.

(4) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

(5) Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky to, že je jako poškozená označena, jinak se má za to, že škodu způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji KKD na jeho výzvu povinna označit.

čl. 66
(1) Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů KKD může chránit svá práva:
a) u soudu,
b) u orgánů činných v trestním řízení,
c) odprodejem pohledávky jiné osobě nebo
d) dalším zákonem předvídaným způsobem.

čl. 67
(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje ředitel KKD nebo jím pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

čl. 68
(1) Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.

Hlava XIV

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

čl. 69
Zveřejnění knihovního řádu
(1) Knihovní řád je zpřístupněn:
a) k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě,
b) na internetových stránkách KKD na adrese www.kkdvyskov.cz,
c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma a
d) případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

čl. 70
Zveřejnění změn knihovního řádu
(1) Změny knihovního řádu KKD oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností:
a) v knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,
b) na internetových stránkách KKD a
c) jiným vhodným způsobem případně jejich kombinacemi.

(2) Oznámení podle odst. (1) písm. a) a b) se odstraní nejdříve za půl roku od účinnosti změny.

(3) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

Hlava XV

Výjimky z knihovního řádu

čl. 71
(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitel KKD nebo jím pověřený zaměstnanec.

(3) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

Hlava XVI

Ustanovení přechodná a závěrečná

čl. 72
Ustanovení přechodná
(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto knihovního řádu se řídí podle dříve platného knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto knihovním řádem.

(4) Výpůjční limity čtenáře registrovaného v automatizovaných knihovnách před účinností tohoto knihovního řádu se řídí limity stanovenými tímto knihovním řádem, přičemž limit podle čl. 49 odst. (2) je i bez žádosti čtenáře nastaven na dvojnásobek a snížení limitu pro čtenáře mladší 15 let podle čl. 49 odst. (3) se neuplatní.

(5) Smluvní pokuty, na něž KKD vzniklo právo před účinností tohoto knihovního řádu, se řídí dosavadním knihovním řádem. Zpozdné za období delší jednoho roku se započítá jen do dne účinnosti tohoto knihovního řádu. Další postup KKD se řídí čl. 66.

čl. 73
Rozhodný právní řád a pravomoc soudu
(1) Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné straně a KKD na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.

(3) Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo KKD.

čl. 74
Účinnost
Tento knihovní řád je účinný od 25. května 2018.

Ve Vyškově dne 24. května 2018

Mgr. Pavel Klvač
ředitel Knihovny Karla Dvořáčka