Zveme seniory do řad studentů

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Knihovně Karla Dvořáčka pokračuje!

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se  z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

Positivem Virtuální U3V je pro seniory – mimo získávání nových poznatků – i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří si mohou společně v kolektivu rozšiřovat nejen své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni.

Podmínky přijetí seniora ke studiu:

Kdo může studovat:
* osoby se statutem důchodce

* invalidní důchodce bez rozdílu věku
* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

Podmínky studia:
* vyplněná a konzultačním střediskem (KKD Vyškov) potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Průběh přednášky:
* Šest přednášek, časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.
* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu).
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo v tištěné podobě – sylabus) individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Po absolvování 6 semestrů – neomezeně časově – má senior nárok na promoci v aule ČZU v Praze. Poté může senior pokračovat ve studiu dalších semestrů.

Letní semestr 2016 v KKD Vyškov
Studijní program „Svět okolo nás“

1. téma: Umění rané renesance v Itálii
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Studijní poplatek 350 Kč. Zahájení ve středu 10. února v 9.00 hod.

2. téma: Hudební nástroje
Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária. Studijní poplatek 350 Kč. Zahájení ve středu 10. února v 10.15 hod.

Přihlášky a platby přijímáme od 4. do 25. ledna 2016 v referenčním oddělení KKD Vyškov (přízemí vpravo). Více informací na www.e-senior.cz nebo na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz