Zřizovací listina

Zastupitelstvo města Vyškova vydalo usnesením č. XVIII.ZM/- 05 ze dne 21.9.2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZŘIZOVACÍ  LISTINU

příspěvkové organizace

(v úplném znění ke dni 1.10.2009)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.   Označení zřizovatele:

Město Vyškov, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 1, IČ: 00292427, okres Vyškov, s tím, že úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů plní Rada města Vyškova, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města.

2.   Název a sídlo organizace:

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

se sídlem Vyškov, Nádražní 4, PSČ 682 01

IČ: 00092398,

DIČ: CZ00092398

3.   Statutární orgány:

a)      Statutárním orgánem Knihovny Karla Dvořáčka, příspěvkové organizace je ředitel a v případě jeho nepřítomnosti jím písemně jmenovaný, případně pověřený zástupce.

b)      Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Vyškova.

c)      Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce a otisk razítka příspěvkové organizace.

Čl. II

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu zákona č.  257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnost. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem.

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti spočívající v tom, že:

1.      Knihovna buduje (nakupuje a zpracovává), zpřístupňuje univerzální knihovní fond, další dokumenty a informační prameny (dokumenty povahy rozmnoženin, zvukového či zvukově obrazového záznamu, obrazové dokumenty, hry, počítačové databáze apod.); vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi.

2.      Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám uživatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a regionu.

3.      Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční, faktografické informace a rešerše.

4.      Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

5.      Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).

6.      Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní, kulturní a společenské akce, včetně odborných kurzů, školení a seminářů; poskytuje poradenskou činnosti v oblasti knihovnických a informačních činností.

7.      Spolupracuje s partnerskými kulturními organizacemi, archivy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v okrese, případně v rámci celé ČR i v zahraničí.

8.      Podílí se na průzkumové, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Národní knihovnou ČR v Praze a profesními spolky, v nichž je knihovna zastoupena jako institucionální člen.

9.      Vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky.

10.  Poskytuje reprografické kopírovací služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů; provozovatel knihovny je oprávněn za tyto služby požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.

11.  Veřejně předvádí audiovizuální díla, pořádá divadelní představení a koncerty v souvislosti se svým hlavním předmětem činnosti.

12.  Je-li uzavřena písemná smlouva s krajskou knihovnou o přenesení regionálních funkcí, poskytuje knihovna služby knihovnám regionu v rozsahu smlouvy.

Čl. III

Doplňková činnost

1. Zřizovatel povoluje knihovně níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:

a)      že nenaruší plnění hlavního účelu knihovny,

b)      oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti,

c)      použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

Čl. IV

Veřejná služba

Knihovna může zajišťovat pro zřizovatele veřejnou službu dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného k hospodaření příspěvkové organizaci

1.      Zřizovatel předává příspěvkové organizaci (dále jen „organizace“) k hospodaření níže uvedený majetek, (dále jen „svěřený majetek“), který je vlastnictvím zřizovatele. Organizace s tímto majetkem hospodaří tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, účtuje o něm na příslušných účtech a odepisuje jej prostřednictvím účetních odpisů v souladu s platnými předpisy.

2.      Svěřený majetek organizaci:

Nemovitý majetek

2.1.1 Pozemky

1) Parcela č. 1208 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 255 m? v k. ú. Vyškov v pořizovací ceně 188 250,- Kč

2) Parcela č. 2064/126 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m? v k .ú. Vyškov

v pořizovací ceně 2 700,- Kč

2.1.2 Budovy

1) Budova  č.p. 124/č. or. 4, část obce Vyškov – město,  ulice  Nádražní,  na parcele  č. 1208  v k. ú.

Vyškov v pořizovací ceně 87 480 233,- Kč

2) Garáž č. ev. 83, část obce Brňany, na parcele č. 2064/126 v k. ú. Vyškov v pořizovací ceně 20 985,00 Kč

3.      Bližší specifikace svěřeného majetku, který je vlastnictvím zřizovatele, je uvedena v předávacím protokolu, který je uložen v jednom vyhotovení u zřizovatele a v jednom vyhotovení u organizace.

Čl. VI

Vymezení majetkových práv a povinností ke svěřenému majetku

1. Organizace nabývá nemovitý majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tato zřizovací listina jinak.

2. Organizace má ke svěřenému majetku vymezenému v článku V. této zřizovací listiny následující práva a povinnosti:

2.1     nakládat se svěřeným majetkem pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost organizace a její vztah ke zřizovateli;

2.2     podle předpisů zřizovatele upravujících činnost organizace a její vztah ke zřizovateli využívat práv vlastníka a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním, vodoprávním);

2.3     vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost organizace a její vztah ke zřizovateli;

2.4     organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy;

2.5     majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny;

2.6     pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;

2.7     vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví;

2.8     pojistit majetek v potřebném rozsahu, minimálně proti živelným rizikům, krádeži vloupáním apod.;

2.9     zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku;

2.10   dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodářství apod.;

2.11   při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná; pronájem a výpůjčku majetku realizovat podle předpisů zřizovatele upravujících činnost organizace a její vztah ke zřizovateli;

2.12   trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto pohledávek vyplývajících;

2.13   v případě potřeby zřizovatele, jako vlastníka svěřeného majetku, je organizace povinna umožnit mu bezplatné využití tohoto majetku na nezbytně nutnou dobu.

3.    Organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem, věcnými břemeny či jiným způsobem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej zlikvidovat.

4.    Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při jeho správě odpovídá statutární orgán organizace.

Čl. VII

Vymezení majetku ve vlastnictví organizace

1. Organizace je vlastníkem movitého majetku darovaného jí zřizovatelem na základě darovací smlouvy.

2. Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

a) darem od zřizovatele,

b) bezúplatným převodem od zřizovatele,

c) darem od třetích osob, a to jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

d) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,

e) přijetím nadačního příspěvku nebo,

e) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

3. Movité věci a zásoby nabývá organizace do svého vlastnictví, a to:

a) vlastní činností,

b) na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo,

c) případně na základě jiného smluvního vztahu.

4. Finanční prostředky získané vlastní činností a účtované ve výnosech a pohledávky jsou vlastnictvím organizace.

Čl. VIII

Vymezení dalších majetkových práv a povinností k majetku ve vlastnictví organizace

1. Organizace má k majetku ve svém vlastnictví následující práva a povinnosti:

1.1     nakládat s majetkem ve svém vlastnictví způsobem a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost organizace a její vztah ke zřizovateli;

1.2     organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu a prodeje svého majetku jako vlastní výnosy;

1.3     majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny;

1.4     pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;

1.5     vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od svěřeného majetku;

1.6     pojistit majetek v potřebném rozsahu, minimálně proti živelným rizikům, krádeži vloupáním, v případě dopravních prostředků na zákonnou odpovědnost na provoz vozidla, motorová vozidla také havarijně;

1.7     zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku;

1.8     dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodářství apod.;

1.9     při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná; pronájem a výpůjčku majetku realizovat podle předpisů zřizovatele upravujících činnost organizace a její vztah ke zřizovateli;

1.10   trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto pohledávek vyplývajících.

2. Za ochranu majetku ve vlastnictví organizace odpovídá statutární orgán organizace.

Čl. IX.

Předchozí souhlas

1. Předchozí souhlas zřizovatele v případech uvedených v čl. VII odst. 2 písm. c) a d) této zřizovací listiny se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon, s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, k nimž tímto zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijímání těchto darů, a to bez omezení.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1.    Organizace je povinna se ve své činnosti řídit platnými právními předpisy, touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost organizace a její vztah ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

2.    Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou a vznikla dnem 1.1.1982.

3.    Účinnost této zřizovací listiny je od 1.10.2009.

4.    Dnem účinnosti této zřizovací listiny pozbývá platnosti zřizovací listina včetně všech dodatků, vydaná v úplném znění ke dni 1.7.2005.

……………………………      ………………………………     ……………………………

Mgr. Luboš Kadlec                      RNDr. Petr Hájek                            Roman Celý

místostarosta                            starosta                                      místostarosta