Vzpomínka na Karla Dvořáčka

KKD vydala nový sborník Jen tato jizva zůstala…

V letošním roce uplynulo nejen 70 let od konce války, ale současně i tatáž doba od smrti spisovatele Karla Dvořáčka, který zemřel na následky nacistického věznění, a to na prahu nově nabyté svobody, čímž se paradoxně vyhnul další nastupující plíživé totalitě a nepochybně i opětovnému věznění, jemuž by se vzhledem ke svému vysokému morálnímu kreditu nemohl vyhnout.

Vyškovská knihovna, která nese ve svém názvu jeho jméno, vydala při této příležitosti sborník Jen tato jizva zůstala… a předala jej veřejnosti na vzpomínkovém podvečeru v úterý 3. listopadu 2015. Tohoto slavnostního aktu za přítomnosti členů spisovatelovy rodiny (syna a synovce) se vedle knihovníků zúčastnili přátelé knihovny, a to nejen členové jejího klubu. Pořad připravil editor zmíněné publikace, úryvky z Dvořáčkovy tvorby četla Jarmila Wolfová; příjemným zpestřením byl poslech krátkých ukázek z velice zdařilého dokumentárního cyklu Mezi slovy: Karel Dvořáček – spisovatel neprávem zapomenutý. Rádio Proglas jej uvedlo v premiéře 22. srpna 2015 (první repríza byla 27. srpna). Pořad prolínala – jak jinak – Janáčkova hudba, kterou Dvořáček miloval. Shodou okolností oba odpočívají na čestném místě brněnského Ústředního hřbitova nedaleko od sebe (mezi nimi se nachází hrob Jiřího Mahena).

Milé překvapení způsobila paní Zdeňka Veselá, když připomněla, že byla za války v Ivanovicích po dva roky jeho žačkou, což hned doložila vysvědčením, na němž nechyběl v obou pololetích podpis třídního učitele Karla Dvořáčka.

Vyvrcholením tohoto podvečerního setkání bylo předání již zmíněného nového sborníku, v němž na první část – věnovanou dosud nepublikovaným vzpomínkám na válečné osudy tohoto spisovatele – navazuje druhé, výrazně doplněné (o 90 položek!) vydání jeho úplné bibliografie.

Všechny uvedené dokumenty budou samozřejmě zájemcům dostupné v naší knihovně.

Dr. Vladislav Raška

Fotogalerie


Vzpomínka na Karla Dvořáčka