Virtuální univerzita 3. věku v cíli i na startu

Ve středu 29. ledna 2020 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uskutečnil Závěrečný seminář Virtuální univerzity 3. věku. Po úvodním slově ředitele knihovny Mgr. Pavla Klvače nám oficiální část akce zpříjemnilo hudební uskupení Magické flétny ze Základní umělecké školy ve Vyškově. V podání učitelek Dagmar Bukvaldové a Vladimíry Medviďové a žaček Markéty Kafkové, Lucie Fuskové, Aleny Tomšíkové a Anny Hrnčířové jsme si vyslechli drobná dílka nejen zahraničních autorů, ale také bývalého pedagoga ZUŠ Vyškov Petra Zapletala.

Poté si studentky - ano, pouze ženy - převzaly Pamětní listy a dvěma seniorkám jsme předali také osvědčení o absolutoriu celého cyklu (šesti semestrů). 

Od roku 2013 máme ve svých řadách 46 absolventek, z toho 12 již promovalo dvakrát! Přidejte se k nim!

Pozitivem Virtuální U3V je pro seniory, mimo získávání nových poznatků, i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří si mohou společně v kolektivu rozšiřovat nejen své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni.

Tentokrát jsme vybrali téma, které hýbe světem: Život s energií. Energetika je významnou součástí hospodářství všech států. I v minulosti platilo, že kdo vládl energiemi, ten vládl i mocí. Lidstvo prošlo dlouhým vývojem od využívání energie vlastního metabolismu a síly svalů, přes využití energie zvířat, vody, větru, fosilních paliv, slunečního záření až k nejmodernějším a nejdokonalejším technickým zařízením v jaderných elektrárnách. Začala se rozvíjet jaderná fyzika, kvantová mechanika, teorie relativity a fyzika pevných látek. Cílem cyklu Život s energií, kterým provází prof. Martin Libra, je přiblížit tuto problematiku širšímu okruhu zájemců.

Účast na první přednášce, která se koná 12. února 2020 v 9.30 h. v sále KKD, je zdarma! Až poté se zájemce rozhodne, zda se bude účastnit a zaplatí v tento den školné.

Více informací na www.e-senior.cz nebo na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

Fotogalerie


Závěrečný seminář VU3V