Univerzita 3. věku při UP Olomouc a Virtuální univerzita 3. věku při ČZU Praha vás zvou do svých řad.

Studujte s námi!

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům (nad 50 let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku:

  • představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času;
  • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
  • zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
  • eliminuje sociální vyloučení seniorů a do jisté míry je zárukou jejich autonomie a integrace do společnosti;
  • má především charakter „společenské události“, umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově otevírá v září 2016 další semestry Univerzity 3. věku, pobočka Univerzity Palackého v Olomouci a Virtuální univerzity 3. věku při České zemědělské univerzitě v Praze.

Studenti U3V mají v programu Kapitoly z humanitních věd – literatura a její společenské a sociální přesahy.

12. 9. Imatrikulace
22. 9. Významní představitelé světové historické prózy, Mgr. Libuše Procházková, Vyškov
6. 10. Charakteristika první Československé republiky (přednosti – nedostatky), prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., vedoucí Katedry historie FF UP Olomouc
20. 10. Česká literatura mezi dvěma válkami – jeden z vrcholů vývoje české prózy a poezie, Mgr. Libuše Procházková, Vyškov
3. 11. České umění v exilu, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., bývalý děkan FF UP Olomouc
24. 11. Tři proudy literatury po roce 1968, Mgr. Libuše Procházková, Vyškov
8. 12. Čeští cestovatelé v Latinské Americe, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., FF UP Olomouc

V rámci VU3V budeme přednášet dvě témata: Život a dílo Michelangela Buonarrotiho a Kouzelná geometrie.

Do obou forem studia se mohou přihlásit také noví studenti od 50 let věku. Maturitní zkouška uchazeče není podmínkou. Přijetí ke studiu není vázáno na přijímací zkoušky. Zájemce o studium vyplní písemnou přihlášku a zaplatí stanovený poplatek. Výuka se realizuje v sále KKD, případně počítačové učebně, Nádražní 4, Vyškov.

Informace k jednotlivým typům studia:

Univerzita 3. věku, pobočka UP Olomouc

Délka studia je 3 roky (6 semestrů) nepřetržitě. Studium může být zahájeno vždy v září. Studijní poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov, 500 Kč za jeden semestr pro ostatní zájemce. Při zápisu do prvního semestru hradí posluchač ještě 70 Kč za Výkaz o studiu (index). Poplatky se hradí v den zápisu, jehož termín bude upřesněn. Jednorázové vstupné nelze.

Uchazeči mohou odevzdávat podepsané přihlášky ke studiu na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz, poštou na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, U3V, Nádražní 4, 682 01 Vyškov nebo osobně tamtéž. 

Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči vyrozumění o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu na U3V – pouze e-mailem. Zápisem a uhrazením administrativních a registračních poplatků se uchazeči stávají řádnými posluchači U3V.

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní, ve čtvrtek od 9.30 do 11.00 hod. bez přestávky. Knihovna je pro studenty otevřena od 9.00 hod.

Plánovaný obsah dalších semestrů:
Letní semestr 2017: My – lidé a příroda
Zimní semestr 2017: Společenské vědy
Letní semestr 2018: Kultura v minulosti a přítomnosti

Přihlášku a informovaný souhlas si můžete vyzvednout osobně v KKD nebo stáhnout z internetu (přílohy na konci článku). Další informace ke studiu najdete na https://u3v.upol.cz/ .

Součástí U3V jsou také kurzy trénování paměti – Hrátky s pamětí a Internetová školička pro seniory.

Hrátky s pamětí se pořádají zpravidla jednou za 14 dní, ve středu od 9.15 do 11.15 hod. Kurzovné na akademický rok 2016/2017 (září-květen) činí 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov a 500 Kč pro ostatní zájemce. Přihlášky a platby přijímáme ve studovně KKD (přízemí vpravo) od 10. srpna do 27. září 2016.

Internetovou školičku pro seniory vyhlašujeme pouze v případě dostatečného zájmu. Předběžné přihlášky posílejte na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz, nebo hlaste osobně ve studovně KKD (přízemí vpravo). Kurz je dvouměsíční, má 8 lekcí, zpravidla každé úterý od 9.15 do 11.15 hod. s přestávkou. Kurzovné činí 400 Kč pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov a 500 Kč pro ostatní zájemce. K zaplacení budou přihlášení zájemci vyzváni.

Virtuální univerzita 3. věku při ČZU Praha

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech. Předpokladem úspěšného studia je základní ovládání práce na internetu.

Průběh přednášky:

* Šest přednášek, cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní, zpravidla ve středu dopoledne.
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.
* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test (poté samostatně doma, včetně závěrečného testu).
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně na internetu nebo pomocí tištěného sylabu. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Uchazeč může studovat jedno anebo dvě témata najednou. Po absolvování 6 semestrů (témat) – neomezeně časově – má senior nárok na promoci v aule ČZU v Praze. Poté může pokračovat ve studiu dalších semestrů.

Přihlášky a platby přijímáme od 10. srpna do 7. září 2016 v referenčním oddělení KKD Vyškov (přízemí vpravo). Noví uchazeči mohou také navštívit první přednášku zdarma.

Více informací včetně videoukázek jednotlivých témat na www.e-senior.cz.

Případné dotazy pište na e-mail organizátorky vzdělávání v KKD Vyškov Zdeňky Adlerové adlerova@kkdvyskov.cz.

Ve Vyškově 29. června 2016

Zdeňka Adlerová
PR, organizace aktivit
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Přílohy:

Univerzita 3. věku Univerzity Palackého v Olomouci, pobočka Vyškov

Přihláška ke studiu U3V UPOL v doc.

Informovaný souhlas v doc.

 

Virtuální univerzita 3. věku při ČZU Praha

Přihláška ke studiu oboru Život a dílo Michelangela Buonarottiho

Přihláška ke studiu oboru Kouzelná geometrie