Regionální služby

O poskytování regionálních služeb:
Bezúplatné poskytování služeb knihovnám prostřednictvím regionálních funkcí, které jsou evidované na Ministerstvu kultury České republiky a mají uzavřenou s Knihovnou Karla Dvořáčka Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb, v následujícím rozsahu:

1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (statistika výpůjček; výpůjční protokol; evidence: knih, časopisů, čtenářů; odpisy knih; uspořádání knih; zpracování grantů; knihovní systémy a připojení na Internet; zpracování vzorových zřizovacích listin a knihovních řádů; sledování legislativních změn v oboru, rozbory za region apod.).

2. Statistika knihovnických činností (zpracování statistiky za region včetně poradenské činnosti při zpracování výkazů knihoven).

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady (včetně individuálního proškolování na práci s PC, Internetem, databázemi, multimédii, s knihovním systémem Rapid Library a Advanced Rapid Library).

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce (knihovní fond, který bude knihovnám zapůjčen na určenou dobu k obohacení vlastního fondu).

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.

6. Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků obce.

7. Částečně servis informačních a komunikačních technologií (instalace upgrade, poskytování databáze knihovního fondu KKD pro retrospektivní zpracování fondu a prostřednictvím on-line katalogu KKD vystavení katalogu knihovnám, které využívají regionální funkce.