Nejnovější poznatky z výzkumu velkomoravského hradiště Mikulčice

Zaplněný sál Knihovny Karla Dvořáčka přivítal v úterý 26. února 2013 vedoucího mikulčické archeologické základny PhDr. Lumíra  Poláčka, CSc., který promluvil na téma Nejnovější poznatky z výzkumu velkomoravského hradiště Mikulčice.

Přednášku a následující besedu  z cyklu akcí k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu moderoval Dr. Ivan Pokorný.

Výklad s celoplošnou obrazovou prezentací si přednášející rozdělil do tří podstatných částí. Úvodem se zabýval významem mikulčického hradiště pro dnešek. Hradiště se prezentuje samo svým výjimečným stavem dochování, svým úžasným krajinným prostředím a svým duchovním ovzduším. Důležité je udržet tuto významnou archeologickou památku a její krajinu v té podobě, jak se dochovaly, a postupně jim vracet ráz z doby před moderními úpravami. S tím souvisí vize krajinného parku zahrnující Národní kulturní památku Mikulčice a prostor  kolem kaple sv. Margity u Kopčan na slovenské straně, jediné dochované stavby z doby Velké Moravy.

Po roce 1990 byly velkoplošné terénní výzkumy v Mikulčicích výrazně omezeny. Hlavním důvodem byl katastrofální stav zpracování předchozí, téměř 40 let trvající etapy systematických odkryvů. Současný archeologický výzkum má jinou podobu. Pomocí detailních sond se upřesňují a verifikují výsledky dosavadního bádání. Za použití moderních prospekčních, dokumentačních a analytických metod se hledají odpovědi na konkrétní archeologické a historické otázky.

V další části svého výkladu hovořil přednášející o revizi výzkumů v trojlodní bazilice, největší velkomoravské církevní stavbě. Zde by se mohl nacházet hrob sv. Metoděje. Hrob byl nalezen, ale zda patřil sv. Metodějovi, se určit nedá.

Další revize byla provedena ve čtvrtém kostele velkomoravského hradiště. Fragmenty kostí, které se našly v objevené hrobce, patřily zřejmě někomu z velkomoravské elity. Odborníci při průzkumu narazili i na cenné zbytky malovaných omítek. Ukryty byly pod hliněnou podlahou chrámu, z něhož se dochovaly jen základy.

Hradiště Mikulčice mělo v době své velkomoravské existence tři mosty. Unikátní pozůstatky jedno z nich se podařilo archeologům objevit.

Patřil zřejmě k nejdůležitějším. Dlouhý byl 40 m, na šířku měl 4 až 5 m a celý byl vybudován z dubového dřeva. Spojoval opevněné  předhradí s osídleným podhradím přes jedno z dnes už zaniklých ramen řeky Moravy. Překvapivě se dochovaly části dřevěných kůlů, na nichž most stál, zakonzervovaly je totiž nánosy spodních vod.

V poslední části se přednášející zabýval současným, moderním neinvazivním archeologickým průzkumem mikulčického areálu.

V závěrečné besedě zodpověděl Dr. Poláček na množství dotazů týkajících se archeologické práce a dalších nálezů v Národní kulturní památce Mikulčice.

Byl to opět podnětný, příjemný a veřejností akceptovaný historický večer.

Text Dr. Ivan Pokorný
Foto Eda Bösser

Fotogalerie


Přednáška PhDr. Lumíra Poláčka, CSc.