Nejlepší knihovna regionu Vyškov a výsledky soutěže Krajská komunitní knihovna Jihomoravského kraje

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich máme osmdesát šest.

Právě jejich pracovníci se sešli v listopadu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a v knihovně Slavkov u Brna na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již třináctým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven našeho regionu.

V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Ilona Ficová za knihovnu v Letonicích za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Janu Kolofíkovi z Nových Hvězdlic a Anně Hrozové z Pustiměře a Květoslavě Ševčíkové z Podomí.

Všem knihovnicím a knihovníkům blahopřejeme.

V soutěži Komunitní knihovna, vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu, jsou nominované za region Vyškov v kategorii knihoven v obci do 500 obyvatel knihovna Lysovice, v kategorii do 1000 obyvatel knihovna Hostěrádky-Rešov a v kategorii do 3000 obyvatel knihovna Letonice a Otnice. Jsou to knihovny, které mají velmi dobrou úroveň a pro svou obec jsou centrem kulturního dění. Výsledky této soutěže budou vyhlášeny 7. 12. 2022.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele KKD Vyškov

Fotogalerie


Nejlepší knihovna regionu Vyškov