Městská knihovna Bučovice je Knihovna Anny Šperkové

Městská knihovna Bučovice s radostí oznamuje svým čtenářům, příznivcům, kolegyním a kolegům, že mění jméno knihovny u příležitosti 130. výročí založení ženské pěvecké a vzdělávací jednoty Osvěta a k poctě zakladatelky a předsedkyně spolku ponese jméno paní Anny Šperkové – *23.4.1859  Bučovice †14.10.1922 Bučovice.

Tento rok vás tedy budeme již vítat v Knihovně Anny Šperkové a přejeme vám i nám, aby knihovny i nadále patřily mezi naše nejlepší přátele.
V květnu roku 1882 vstoupil na kulturní scénu Bučovic další z mnoha spolků, které v Bučovicích vznikaly v druhé polovině devatenáctého a na začátku století dvacátého. Letošní rok oslavíme 130. výročí od jeho založení. Tento spolek ideově navazoval na činnost zpěváckého spolku Hvězda, ale přece jen byl něčím mimořádný. Včele tohoto spolku stála totiž žena, což nebylo na konci devatenáctého století až tak obvyklé. Není pochyb o tom, že rodinné prostředí, z kterého pocházela, se této ženě stalo vzorem na její životní cestě. Touto dámou byla paní Anna Šperková, dcera předsedy spolku Hvězda pana Františka Procházky a manželka sbormistra spolku Hvězda, vynikajícího houslisty pana Františka Šperky.

Paní Anna Šperková založila v květnu roku 1882 ženskou pěveckou a vzdělávací jednotu Osvěta. Stanovy tohoto spolku byly schváleny místodržitelstvím v Brně dne 22. července 1882. Inteligentní a hudebně vzdělaná paní Anna Šperková se snažila o kulturní pozvednutí bučovických žen a vznik spolku byl vlastně odezvou na emancipační hnutí té doby. V neděli 22. října 1882 spolek Osvěta vystupoval poprvé veřejně při příležitosti 20. výročí založení Hvězdy.

Vedle činnosti pěvecké a hudební se u paní Šperkové objevovala také snaha vychovávat ženy četnými přednáškami a recitacemi z děl našich literátů. Z protokolů spolku z roku 1893 se můžeme dočíst radostná slova paní Šperkové: „Rosteme a jdeme kupředu, a to budiž nám povzbuzením ke stálé, usilovné a vytrvalé práci“. Při realizaci přednášek pomáhali paní Anně Šperková Čeněk Kramoliš, Dr. Fuhrich, Ignát Hořica a další. Na seznamu přednášejících se objevilo i jméno historika Augustina Kratochvíla, který pro příští generace sepsal Dějiny města Bučovice.

Při spolku Osvěta vznikala také spolková knihovna, kterou sestavovaly členky spolku převážně ze svých a jiných darů. Z knihy pana Dr. Jana Racka „Půlstoletí ženské pěvecké a vzdělávací jednoty Osvěty v Bučovicích“ se dočítáme o spolkové knihovně: “Přehlížíme-li dnes velkou a bohatou knihovnu „Osvěty“, jež je nyní částí obecní knihovny v Bučovicích, podivujeme se, s jakým vybraným vkusem a smyslem pro hodnotná literární díla byla tato knihovna budována. Jsou zde díla vynikajících autorů světové i domácí krásné literatury, díla vědecká i časopisy. Od prvopočátku byl též soustavně vybudován archiv hudebnin, takže dnes má Osvěta v majetku bohatý a cenný materiál světové i domácí hudební tvorby.“ V současné době opatruje ve svém fondu část fondu spolkové knihovny Osvěty Městská knihovna Bučovice.

Osvěta se rovněž aktivně zúčastňovala divadelních představení. Paní Anna Šperková si byla však vědoma, že kulturní povznesení ducha nebude stačit pro běžné záležitosti praktického života. Proto kladla důraz na další vzdělávání žen, které by mělo zajistit jejich lepší budoucnost a zařídila pro bučovické ženy „dívčí pokračovací kurzy“ v Brně.

Spolek Osvěta pořádal slavnostní večery k výročí spisovatelů, skladatelů a významných osobností naší země. „Dne 22. března 1890 děkuje „Osvěta“ předsedovi „Hvězdy“ panu Dr. Rudolfu Šebkovi, vynikajícímu kvartetu pánům Dr. Šebkovi, Šperkovi, Rozsypalovi a Josefu Fuhrichovi a vůbec všem členům spolku za spoluúčinkování při slavnostním večeru 23. února 1890 na počest šedesátých narozenin Karoliny Světlé“, tolik úryvek z Památníku pěveckého spolku Hvězda v Bučovicích.

Přednášková činnost Osvěty rozproudila společenský život v Bučovicích. Tématicky byly přednášky věnovány širokému obecenstvu a šířily znalosti v oblastech historie, literatury, hudby, zdravovědy, odpovídaly na otázky ze světa politiky, ženské emancipace. Osvěta pořádala pravidelně čtení z děl současných spisovatelů. Tzv. „Lidové besedy“, které paní Anna Šperková začala pořádat v roce 1898 za účelem vzdělávání nejširších vrstev, se konaly každé nedělní odpoledne a těšily se velké oblibě. Tyto besedy byly provázeny také produkcemi hudebních skladeb a recitacemi básní.

V roce 1902, kdy Osvěta slavila 20. výročí svého trvání, vznikla v Bučovicích zemská reálka, další letošní jubilant. Bučovické gymnázium oslaví letos 110. výročí svého založení. Paní Šperkové se při realizaci přednášek tak začalo dostávat podpory i od profesorů zemské reálky. Paní Anna Šperková se snažila oslovit co nejširší veřejnost, a proto začala spolupracovat se Sokolem, Čtenářským spolkem, Hvězdou a Národní jednotou. Chtěla, aby zmizela nedůvěra lidí ke spolkům, v jejichž čele stáli vzdělanci a snažila se pro osvětovou činnost získat další příznivce.

V roce 1905 přijala pozvání paní Anny Šperkové také paní Pragrová z Kroměříže a ve své přednášce se zaměřila na otázku volebního práva žen.

V období 1. sv. války přispívala Osvěta svojí charitativní činností bučovickému vojenskému lazaretu a svým mravním příkladem povzbuzovala ostatní. I nadále se pořádaly vzdělávací přednášky.

Po smrti paní Anny Šperkové v roce 1922, letos tedy uplyne již 90 let od její smrti, se ujala vedení Osvěty paní Marie Kroutilová. Jednatelkou Osvěty se stala paní Ludmila Hálová. Činnost Osvěty ustala v r. 1945.

Jsme rádi, že jméno této skvělé dámy nebude zapomenuto.

Renata Pavlíková
vedoucí Knihovny Anny Šperkové
Bučovice