115 let veřejné knihovny ve Vyškově

Končící rok 2011 nebyl jen rokem stého výročí narození Karla Dvořáčka, ale navíc si připomínáme v jeho závěru rovněž 115. výročí založení první veřejné knihovny ve Vyškově. Předtím zde však působilo několik spolkových knihoven, z nichž nejstarší byla Čtenářsko-zpěváckého spolku Haná (založeného 1863). Pod označením knihovna si ale představme spíš několik polic či později skříň. Uveďme pro upomínku několika odstavci z naší publikace 110 let veřejné knihovny ve Vyškově (kap. 4, s. 19-22):

V devadesátých letech 19. století – nepochybně pod vlivem profesora pražské univerzity T. G. Masaryka a jeho myšlenek o potřebě drobné práce a nezbytnosti vzdělávání všech vrstev národa – jeho studenti vracející se o prázdninách do svých rodných měst zakládají feriální (prázdninové) kluby. Ty potom působí na zveřejnění spolkových knihoven nebo takové knihovny zakládají. (…)

Ustavující valná hromada Feriálního (později Akademického) klubu se schází 2. srpna 1896 ve velké dvoraně Besedního domu. (…)

Feriální klub chce zakládati knihovny a čítárny. Kniha musí doplniti, co nenahradí přednáška. Zříditi lidovou knihovnu ve Vyškově bude jednou z mnohých prací Feriálního klubu. Jest potřebí opravdové třeba i tiché práce! (…)

Otevření knihovny předcházela důkladná příprava, jak se dovídáme z protokolu výborové schůze ze dne 8. srpna 1896: Dr. Navrátil napíše úvodní článek pro Vyškovské noviny o významu lidové knihovny. Kol. Maýr zajede do Brna a obstará stanovy knihovní, přeptá se na prvky tamější knihovny a na její průběh. Kol. Polášek obstará zprávu o knihovně v Telči. O demokratickém smýšlení zakládajících členů nejlépe svědčí věta: Do knihovny se přijímají bez výminky všechny knihy. (…)

K dohodě o spojení a zveřejnění spolkových knihoven pro odpor oslovených spolků nedochází, i tak může Feriální klub hrdě napsat – v zápise z devátého zasedání výboru – že byla knihovna dne 20. prosince 1896 o půl deváté hodině ráno otevřena.

Knihovna sídlí v Besedním domě a je přístupná veřejnosti každou neděli a ve svátky od 8.30 do 9.30.  Knihovní fond vznikal především z darů, v červenci následujícího roku obsahuje 308 knih zábavných, 54 poučných a 5 časopisů.

Dr. Vladislav Raška

Jak se vyškovská knihovna změnila po 115 letech? Zúčastněte se naší virtuální prohlídky.